Panele poświęcone finansom publicznym w trakcie KKF 2020  koncentrować się będą głównie na tych zagadnieniach, które wchodzą w zakres corocznej konferencji „Planowanie Wieloletnie – Efektywność Wydatków Publicznych – Benchmarking” organizowanej wspólnie przez Instytut Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Stąd też celem tej części obrad KKF 2020 będzie ocena obecnego stanu zaawansowania prac w zakresie planowania budżetowego (rocznego i wieloletniego) oraz badania efektywności zadań publicznych dla prowadzonej polityki gospodarczej, programowania polityki rozwoju, a także możliwości wykorzystania funduszy europejskich na poziomie rządowym i samorządowym.

Proponujemy następujące tematy wiodące:

  • efektywność i skuteczność jako kryterium oceny wykorzystania środków publicznych (ze szczególnym uwzględnieniem zadań w zakresie ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej);
  • planowanie budżetowe (roczne i wieloletnie) na poziomie samorządowym, krajowym i europejskim – ocena rozwiązań i propozycje zmian;
  • kontrola i ewaluacja zadań zadań publicznych na poziomie samorządowym, krajowym i europejskim – mocne i słabe strony funkcjonujących rozwiązań;
  • znaczenie długu i deficytu w zarządzaniu finansami instytucji rządowych i samorządowych;
  • inwestycje publiczne jako istotny czynnik równomiernego i długofalowego wzrostu gospodarczego.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w KKF 2020 w panelach poświęconych finansom publicznym.

T. Lubińska, M. Postuła, S. Franek