We współczesnym świecie problematyka finansowa jest wyraźną determinantą działalności społeczno-ekonomicznej, a w jej ramach wielu zachodzących procesów i zmian. W 2020 roku po raz pierwszy, widząc potrzebę oraz doceniając środowisko chcemy dyskutować problemy związane ze zrównoważonymi finansami. Ten stosunkowo nowy trend nie tylko rozwija się, ale daje szerokie możliwości prowadzenia badań oraz dyskusji nad kierunkami zmian w postrzeganiu czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych przez pryzmat współczesnych wyzwań finansów.

Merytoryczny zakres panelu podporządkowany został szeroko pojętym problemom:

 • zrównoważonego publicznego i rynkowego systemu finansowego, w wymiarze krajowym, międzynarodowym i globalnym;
 • globalnych wyzwań stojących przed finansami w zakresie przeciwdziałania zmianom środowiskowym i negatywnym zjawiskom społecznym;
 • zrównoważonych finansów – roli i wpływu różnych podmiotów i instytucji świadczących usługi finansowe w kształtowaniu globalnego, zrównoważonego systemu finansowego;
 • ryzyka związanego z globalnymi zmianami klimatu i finansów ochrony środowiska (szczególnie climate finance);
 • wpływu czynników ESG na publiczny i rynkowy system finansowy;
 • roli i efektywności ratingów ESG;
 • ryzyka czynników środowiskowych, społecznych i zarządczych (ESG) w finansach i zarządzania nim w globalnym otoczeniu;
 • instytucjonalno-prawnych uwarunkowań rozwoju zrównoważonych finansów w globalnym otoczeniu;
 • „green” finansów, „carbon” finansów oraz dedykowanych im instrumentów na rynkach finansowych w warunkach dekarbonizacji;
 • istniejących i nowatorskich metod pomiaru stabilności finansów i inwestycji;
 • zrównoważonych inwestycji, inwestycji mających wpływ oraz inwestycji społecznie odpowiedzialnych na rynku globalnym;
 • zrównoważonego finansowania z uwzględnieniem aspektu społecznego oraz praw człowieka;
 • finansowania infrastruktury i roli państwa (np. banków centralnych, banków rozwoju i organów regulacyjnych) w promowaniu zrównoważonego finansowania;
 • efektywności i skuteczności finansowych instrumentów wspierających politykę zrównoważonego rozwój;
 • stabilności finansowej systemu publicznego;
 • realizacji założeń Agendy 2030 i roli systemów księgowych;
 • sprawozdawczości niefinansowej i jej roli w zarządzaniu finansami.

Serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w KKF 2020 w panelu „Finanse zrównoważone”.

M. Zioło, B. Z. Filipiak